• Google Classroom Links

   

  Young Learners Grade 1   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzAwMDk0MDE2?cjc=surcvct

  Young Learners Grade 2   https://classroom.google.com/c/MTQ4Njk0NjAwMzQ0?cjc=6rc4jsk

   

  GT Grade 3   https://classroom.google.com/c/MTQ4Njk0NjAwMzQ0?cjc=6rc4jsk

  GT Grade 4   https://classroom.google.com/c/MTQ4Njk0NjAwMzQ0?cjc=6rc4jsk

  GT Grade 5   https://classroom.google.com/c/MTQ4NTk0NDUxNjE4?cjc=gk42pnq

  GT Grade 6   https://classroom.google.com/c/MTQ4NTk0NDUxNjk0?cjc=xudp6bt

   

  Synergistics Grade 5 Lekas   https://classroom.google.com/c/MTQ4MTQzNzU4OTU5?cjc=m3wvvlc

  Synergistics Grade 5 Amanna   https://classroom.google.com/c/MTQ4MTgzMjY0OTY2?cjc=7kopfxq

  Synergistics Grade 5 Sarcone   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA2NDUyMDA5?cjc=grgoxhf

  Synergistics Grade 5 Simatos   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA2NDUyMDIz?cjc=nx42n5u

  Synergistics Grade 5 White   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA3OTkwMzI4?cjc=oaiyuph

  Synergistics Grade 5 Goodwin   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA3OTkwMzk1?cjc=5rc6pto

   

  Synergistics Grade 6 Cinotti   https://classroom.google.com/c/MTQ4MTgzMjY0OTY2?cjc=7kopfxq

  Synergistics Grade 6 Odell   https://classroom.google.com/c/MTQ4MTc2MDAzODI3?cjc=5bpsa5r

  Synergistics Grade 6 Terpin   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA2NDU0MjQy?cjc=cgzsmrm

  Synergistics Grade 6 Sullo   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA3MjQ3NzAw?cjc=zubzec5

  Synergistics Grade 6 Bucher   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA3OTkwNDMz?cjc=vebw2fs

  Synergistics Grade 6 Marinaro   https://classroom.google.com/c/MTQ4NzA3OTkwNDgz?cjc=jattiio